Passend onderwijs

In de wet ‘Passend Onderwijs’ staat dat een school verantwoordelijk is om voor elk kind een passende onderwijsplek te bieden.

In de praktijk betekent het dat scholen samen met ouders kijken naar de mogelijkheden van een kind en wat er nodig is om een kind een passend onderwijsprogramma te bieden. Voor de meeste kinderen zal dat het reguliere programma van de school zijn.

Er zijn kinderen die andere capaciteiten hebben en extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan zijn op de eigen school of eventueel op een andere school in het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen wordt een ‘ontwikkelingsperspectief’ geschreven.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Aan het einde van groep 5 blijkt bij een enkel kind dat het volgen van de reguliere leerstof te hoog gegrepen is. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt voor de betreffende leergebieden doelen beschreven waaraan gewerkt wordt. De doelen worden opgesteld door de intern begeleider (IB) aan de hand van het Leerlingvolgsysteem. De leerkracht zorgt voor de uitvoering in de groep. Twee keer per jaar wordt het OPP door de IB met de ouders besproken.

Schoolondersteuningsprofiel

Sinds de invoering van het ‘passend onderwijs’ zijn scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Hierin wordt aangegeven welke mogelijkheden en ambities de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. U kunt ons schoolondersteuningsprofiel vinden op de website van

‘Scholen op de Kaart’.

Ondersteuningsteam (OT)

In sommige gevallen kan, in overleg met de ouders, voor extra hulp aan leerlingen het Ondersteuningsteam (OT) ingeschakeld worden. Het OT bestaat uit deskundigen van de CED, het Schoolmaatschappelijk werk, Careyn en andere hulpverleningsinstanties. Zij kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar een orthopedagogische instelling of naar de ouder-kind-coach in het geval van ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblemen of problemen in de thuissituatie.

Wanneer het OT een advies gegeven heeft, worden de ouders op de hoogte gesteld.

In uitzonderlijke gevallen vraagt de zorgplicht van de school bespreking zonder toestemming.

Samenwerkingsverband

De Fontein neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht, samengesteld uit de meeste scholen voor primair onderwijs binnen Dordrecht en enkele scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

Passend onderwijs is bedoeld om kinderen zo dichtbij mogelijk onderwijs aan te bieden door extra ondersteuning in de school te verzorgen in plaats van kinderen op speciale scholen te plaatsen. 


Scholen werken om die reden nauw met elkaar samen.

Wanneer we inschatten dat wij op school zelf niet de juiste zorg kunnen bieden dan zullen we verwijzen naar een van de andere scholen binnen ons samenwerkingsverband die gespecialiseerd is in die betreffende zorg. In zeer bijzondere gevallen kan een kind ook worden verwezen naar het speciaal onderwijs.

Meer informatie op de website van SWV

Procedure overgang of zittenblijven

Wij vinden dat kinderen na een schooljaar over moeten gaan naar een hogere groep. Er zijn echter situaties waarin dit volgens ons niet in het belang van het kind is en dus onverstandig is. Het gaat dan meestal om kinderen die problemen met het leren ervaren. Wanneer wij twijfels hebben over de overgang naar een volgende groep, wordt u tijdig geïnformeerd. We gaan met u in gesprek en volgen nauwkeurig de stappen die we hebben vastgelegd om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Dyslexie en rekenproblemen

Om kenmerken van dyslexie zo snel mogelijk te herkennen en signaleren hanteren we binnen de school een dyslexieprotocol. Daarbij heeft een van onze leerkrachten zich gespecialiseerd als dyslexiespecialist. Samen met leerkrachten en Intern Begeleiders begeleiden we de leerlingen zo adequaat mogelijk.


Wij werken intensief samen met het RID (Regionaal Instituut Dyslexie). Een dagdeel per week maakt deze organisatie gebruik van één van onze werkruimtes. Zodoende zijn de lijntjes kort qua overleg en doorverwijzing.


We hebben ook onze eigen rekenspecialisten in huis, om samen met ouders en leerkrachten te komen tot een gewenste aanpak.

Toelating van en hulp aan kinderen die speciale zorg nodig hebben

Onze school staat in principe open voor alle kinderen. Dit geldt ook voor kinderen, van wie van tevoren bekend is, dat ze speciale zorg nodig hebben. We zullen al het mogelijke doen om leerlingen met een handicap of beperking, die aangemeld worden, een zo goed mogelijk onderwijsaanbod te doen. We doen dit uit verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de betrokken kinderen en hun ouders. Als we moeten beslissen over toelating, houden we er rekening mee of we de benodigde deskundigheid en mogelijkheden in huis hebben om het kind een verantwoorde opvang te bieden. Ons uitgangspunt hierbij is, dat we willen bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind. Deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting zijn daarbij belangrijke factoren.

Aanpak bij pestproblematiek

Met de inzet van KiVa en PBS werken we preventief tegen pesten.
Helaas kan het toch voorkomen dat er pestproblemen ontstaan.
Als je kind wordt gepest, kan je je hier als ouder machteloos om voelen. 

Je wilt natuurlijk het liefst je kind helpen en ervoor zorgen dat het pesten zo snel mogelijk stopt.

Onze school pakt het pesten gericht aan vanuit een bestaande ondersteuningsstructuur. Hierin werken alle teamleden samen met leerlingen en ouders.

Op De Fontein zijn vier anti-pest coördinatoren. Deze coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leerkrachten. Ook werken zij samen om de veiligheid binnen onze school te structureren.

De school heeft een stappenplan gemaakt voor ouders, dat ze kunnen volgen indien hun kind gepest wordt.

Stappenplan bij pestproblematiek

Stap 1: Plan een afspraak met de leerkracht van uw kind

Stap 2: Blijf praten met uw kind. Hiermee ervaart uw kind steun en kunt u mogelijk meer informatie over het probleem met de school delen.

Stap 3: De leerkracht maakt een melding van het probleem bij de anti-pest coördinator. 

Stap 4: De aanpak van het probleem volgt, deze wordt samengesteld door de anti-pestcoördinator en uitgevoerd door de leerkracht in ondersteuning van de anti-pest coördinator. Deze aanpak is gericht op: 

- Het oplossen van het probleem binnen de schoolsituatie

- Het individueel begeleiden van het slachtoffer, bijvoorbeeld door het aanbieden van een weerbaarheidscursus.
Stap 5: Wanneer u niet tevreden bent over de aanpak, neemt u contact op met de anti-pestcoördinator. Wanneer de klachten blijven, kunt u contact opnemen met de directeur en daarna naar de klachtencommissie van onze stichting. 

Anti-pestcoördinatoren

De anti-pestcoördinatoren op De Fontein zijn:


Locatie Wielwijk:
Groep 1 en 2
Doetina Meijer; dmeijer@h3o.nl


Groep 3-8
Marja Scharringa; mscharringa@h3o.nl


Locatie Krispijn:
G
roep 1 en 2
Doetina Meijer; dmeijer@h3o.nl


Groep 3
Marja Scharringa; mscharringa@h3o.nl


Groep 4 en 5
Ruben Stam; rstam@h3o.nl


Groep 6,7 en 8
Heleen den Hartog; hdenhartog@h3o.nl