Waarden

Samen Leren, Samen Leven.


Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid zijn de pijlers van onze school. Op deze pagina leest u onze visie en missie. We beschrijven onze waarden met een veilige leeromgeving als basis. 

Visie

Als christelijke school willen wij openstaan voor iedereen –ongeacht achtergrond– die onze missie, waarden, normen en regels respecteert. We vinden het belangrijk dat kinderen veel dingen leren en dat ze zich prettig voelen bij ons op school. 

Kinderen hebben ruimte nodig om zich optimaal te ontwikkelen. 


In ons werk laten we ons inspireren door Bijbelverhalen en de christelijke traditie. Wij zijn hierin niet evangeliserend. Onze identiteit ziet u terug in onze onderwijskundige en opvoedkundige opdracht, de keuzes in de onderwijsprogrammering 

en in de omgang met elkaar. 


Betrokkenheid, openheid en respect zijn belangrijke sleutelwoorden voor het gewenste leef- en werkklimaat binnen onze school.


Missie

We bieden een doorgaande ontwikkelingslijn vanuit de peuteropvang tot en met de hoogste groep van de basisschool. Door de nieuwste onderwijsmethoden in te zetten in combinatie met degelijke en vernieuwende manieren van leren, 

bieden wij een breed schoolconcept.


Een leerling die groep 8 van De Fontein verlaat heeft zich breed ontwikkeld en is daardoor goed voorbereid op het vervolgonderwijs en het verdere maatschappelijke leven.


Integraal Kindcentrum (IKC)

De Fontein is een integraal kindcentrum (IKC). Dit betekent dat peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang volledig geïntegreerd zijn. Als één team zorgen we voor een veilige, respectvolle en inspirerende leeromgeving. Ieder kind wordt bij ons uitgedaagd om op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied het beste uit zichzelf te halen. 

Privacy

Scholen zijn voor de vastlegging van de bekostiging van hun onderwijs wettelijk verplicht om persoonsgebonden nummers van hun leerlingen in te voeren in hun administratie. De regels zijn in de Wet Onderwijsnummer (WON) vastgelegd. Op het persoonsgebonden nummer en de eraan gekoppelde gegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Informatie van leerlingen is niet zomaar toegankelijk. De leerlingnummers mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor uitvoering van de Vreemdelingenwet.

Veilig internetgebruik

Kinderen leren bij ons om op een veilige, effectieve en kritische manier om te gaan met internet en social media.

Ontruimingsoefening

Kinderen leren om zich in het geval van een noodsituatie bij de leerkracht te voegen. Dit oefenen we regelmatig aan de hand van ontruimingsoefeningen. In het geval van een echte noodsituatie (zoals brand), wordt de school ontruimd en blijft uw kind bij de leerkracht, totdat deze er zeker van is dat álle kinderen verzameld zijn. Pas wanneer de leerkracht de kinderen ‘vrijgeeft’ aan de ouders, kan uw kind met u meegaan.