Aanmelden

U bent van harte welkom op school voor het maken van een afspraak om uw kind aan te melden. De directeur of een van de locatiecoördinatoren staan u graag te woord. In een oriëntatiegesprek maken we kennis en vertellen we over onze school en ons onderwijs. We laten de school zien en u kunt ons vragen stellen. U bent na dit gesprek niet verplicht om uw kind bij ons in te schrijven. Het maken van een schoolkeuze moet zorgvuldig gebeuren en misschien wilt u hier nog iets langer over nadenken.

Bij inschrijving van kinderen die van een andere school komen nemen wij vooraf altijd contact op met de desbetreffende school.


Peuteropvang

Soms zijn er wachtlijsten om kinderen op de speelzaal te plaatsen, daarom doet u er goed aan om tijdig aan te melden. Informeer hiernaar bij een van de peuterleidsters. De medewerkers van de speelzaal staan u graag te woord en kunnen u alle gewenste informatie verschaffen.

U kunt een afspraak maken via onderstaande telefoonnummers:

De Fontein – locatie Krispijn:

School: 078-8905600

Peuteropvang: 078-8905605

De Fontein – locatie Wielwijk:

School: 078-8905700

Peuteropvang: 078-8905705

Wennen op school

Veel peuters stromen automatisch door van de peuteropvang naar de basisschool binnen De Fontein.
De pedagogisch medewerkers en de leerkrachten stemmen in samenspraak met de ouders de wenmomenten af.

Betreffende leerlingen die helemaal nieuw zijn op De Fontein maakt de leerkracht van groep 1 afspraken met de ouders over de wenmomenten.

Schoolvakanties

Een actueel overzicht van de schoolvakanties vindt u op de website van onze stichting.

Wijzigingen doorgeven

Mochten er zich wijzigen voordoen in uw contactgegevens, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven? Dat kan via de leerkracht of via het algemene mailadres van school: fontein@h3o.nl

Vertrouwelijke informatie

Wij gaan zeer zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie betreffende leerlingen, ouders en medewerkers. Dit geldt voor alle geledingen binnen de school. Binnen onze Stichting H³O zijn privacyreglementen opgesteld met betrekking op het verwerken van gegevens van leerlingen en personeel.


Ouders die actief zijn binnen de school, zien soms zaken of horen soms ‘interne’ informatie (over personeel, ouders of kinderen) die privacygevoelig zijn. Daarom geldt voor alle ouders die zich inzetten voor de school dat zij strikt vertrouwelijk omgaan met deze informatie en daar naar handelen. Ouders die zich inzetten voor de school zijn zich daarvan bewust en conformeren zich daarmee aan deze afspraak.

Schoolmaterialen

De school zorgt eenmaal voor een goede pen. Raakt deze kapot of verloren, dan moet men zelf een nieuwe aanschaffen. De schoolpen hoort altijd op school te zijn. De leerlingen zorgen zelf voor een etui, gum of liniaal. In de bovenbouw is een goede schooltas nodig, omdat het huiswerk niet los mag worden meegenomen. In groep 7 en 8 is een agenda nodig, zodat de leerlingen hun huiswerk te noteren. 


Het is niet de bedoeling dat speelgoed van thuis wordt meegenomen. Dit kan kwijt raken of kapot gaan. De school kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de kleuters op de speelgoedochtend of -middag

Kledingprotocol

Op de Fontein hanteren we een kledingprotocol. Dit protocol geldt voor zowel leerlingen als medewerkers.

Schoolmelk

Melk is erg belangrijk voor kinderen in de groei. Melk levert kalk, eiwitten, vitamines en mineralen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van sterke botten en een gezond gebit. Daarom is het goed dat uw kind op schoolmelk of een ander melkproduct drinkt. Schoolmelk levert een belangrijke bijdrage aan de hoeveelheid melk die uw kind op een dag nodig heeft. Bovendien geeft melk energie voor de lange schooldag. Campina verzorgt de schoolmelk voor onze school. De dag na elke vakantie is er geen schoolmelk.


U kunt op school meer informatie krijgen, maar u kunt voor meer informatie en aanmelden ook direct terecht bij Campina via de website http://www.schoolmelk.nl

Lunch en tussendoortjes

Op De Fontein werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen overblijven op school. Aangezien we het belangrijk vinden dat onze kinderen een gezonde leefstijl aanleren, vinden we het belangrijk dat kinderen een gezonde lunch en tussendoortje meenemen naar school. Frisdrank, energiedrankjes, snoep en chips passen hier niet bij.

Verjaardag en traktaties

De verjaardag is voor elk kind een groot feest waar naartoe wordt geleefd. Even in het middelpunt van de belangstelling is dan een goede zaak. Elk kind mag zijn verjaardag in de eigen groep vieren. Als de ouders dat willen kan er getrakteerd worden. Wij denken dan aan een kleine gezonde traktatie. We vieren de verjaardag van de kinderen zonder de ouders.

Fietsen stallen

De ruimte om fietsen te stallen bij de school is erg beperkt. Daarom adviseren we om kinderen alleen op de fiets te laten komen als ze te ver bij school vandaan wonen om te lopen. Het stallen van de fiets gebeurt op eigen risico. De school kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de fiets.

Mobiele telefoons

We verwachten van onze leerlingen dat ze hun telefoon tijdens schooltijd uit doen en buiten het zicht van leerkrachten en medeleerlingen houden.


Wanneer leerlingen zich hieraan niet houden, behouden we ons het recht voor gedurende de lestijd de telefoon in bewaring te houden. Overtreedt een leerling meerdere keren deze regel, wordt betreffende telefoon aan de ouder(s), verzorger(s) overhandigd.


Leerlingen hoeven tijdens schooltijd niet telefonisch bereikbaar te zijn, aangezien we als school altijd bereikbaar zijn op onze schooltelefoon:

Voor locatie Krispijn: 078-8905600

Voor locatie Wielwijk: 078-8905700

Verloren spullen

Gevonden voorwerpen worden verzameld en op een vast punt bewaard. Een aantal keer per jaar geven we iedereen de gelegenheid om te kijken of er wellicht iets van hen tussen zit. Alles wat aan het einde van het schooljaar overblijft wordt aan een goed doel gegeven.

Voorkom het kwijtraken van spullen door de naam van uw kind in de jassen, tassen, broodtrommels en bekers aan te brengen.

Roken

Sigarettenrook veroorzaakt hinder. En roken hoort niet thuis bij een basisschool. Daarom is roken op het schoolplein en in de school verboden.

Schoolfoto's

Zelf foto’s of filmpjes maken

Leerlingen van onze school mogen niet zomaar (zonder toestemming) door ouders in de klas of in de school worden gefilmd, ook niet als een kind bijvoorbeeld jarig is. Dit heeft te maken met de privacy van onze leerlingen. Een uitzondering maken we voor het sinterklaasfeest en de afscheidsavond van groep 8 (min of meer ‘openbaar’ toegankelijke feesten).


Filmen ter observatie

Als school filmen we soms in de groepen om leerling- en leerkrachtinteracties vast te leggen zodat deze met de betreffende leerkracht besproken kunnen worden. We gaan als school altijd vertrouwelijk met dit materiaal om en wanneer we een specifieke leerling met behulp van video willen observeren dan zullen we altijd toestemming van de betreffende ouder hiervoor vragen.


Schoolfotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf op bezoek. De datum kunt u vinden in de jaarplanning. Er worden portretfoto’s gemaakt en kinderen mogen met hun broertje(s) of zusjes(s) op de foto. Ook wordt een klassenfoto gemaakt.

Protocol Medisch handelen

Slechts in uitzonderlijke gevallen en alleen op nadrukkelijk verzoek van ouders zullen wij medicijnen aan kinderen verstrekken. Dit doen wij alleen nadat u hiervoor een formulier heeft ingevuld waarmee u de school alle aansprakelijkheid ten gevolge van de toediening van het betreffende medicijn ontneemt.

Ziekmelden en schoolverzuim

Ziekte en verzuim

Indien uw kind door ziekte of andere zaken de lessen moet verzuimen, verzoeken wij u ons daarvan vóór 8:30 uur op de hoogte te stellen. Verzuim zonder geldige reden wordt als ongeoorloofd schoolverzuim aangemerkt en wordt gemeld bij het Bureau Leerplicht. Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind te laat op school komt door een doktersbezoek of iets dergelijks. Wij verzoeken u in zo’n geval een briefje mee te geven.

Wanneer u uw kind absent wilt melden, kunt u de school bellen of een mail naar de betreffende groepsleerkracht sturen. Vermeld daarin om wie het gaat, de reden van afwezigheid en de verwachte duur van de absentie. U kunt ook een melding versturen via Schoudercom.


Ziek naar huis

Een kind dat ziek is, moet naar huis. Dat is ons uitgangspunt. Wij kunnen namelijk geen medische diagnose stellen en op school de zorg bieden die uw kind op dat moment nodig heeft. In een voorkomend geval zal een medewerker van de school u bellen en vragen om uw kind zo snel mogelijk op te komen (laten) halen.

Hoofdluis

Luizen kunnen in elk gezin voorkomen. De aanwezigheid van luizen zegt niets over de hygiëne in een gezin. Alle leerlingen worden na elke schoolvakantie door enkele ouders gecontroleerd. Op deze dagen daarom liever geen vlechtjes en gel in het haar van uw kind. Wij hanteren voor de bestrijding van hoofdluis een protocol. Het is op onze school voor iedereen verplicht om medewerking te verlenen aan het protocol. Als meerdere keren achtereen luizen worden geconstateerd bij dezelfde leerling, kan de school de GGD of andere externe personen/instanties inschakelen.


Voor meer informatie over hoofdluis en de bestrijding ervan: http://landelijksteunpunthoofdluis.nl

Schoolverzuim en leerplicht

Het komt helaas regelmatig voor, dat ouders eerst een reis boeken en vervolgens pas op het allerlaatste moment bij de school komen informeren of toestemming mogelijk is. Om teleurstelling te voorkomen is het daarom handig om ruim van tevoren u te verdiepen in de regels betreffende verlof.


De leerplichtwet geeft vrijwel geen mogelijkheden om buiten de schoolvakanties vrije dagen toe te staan. Informatie betreffende school- en ziekteverzuim en afspraken betreffende het aanvragen van verlof vindt u op de website: https://www.dienstgezondheidjeugd.nl

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Kinderen spelen, stoeien en ravotten. De kans op een ongeval is daardoor aanwezig, ondanks de oplettendheid van de leerkrachten en de veiligheidsvoorzieningen in de school. Voor de school is dit reden om te zorgen voor een collectieve ongevallenverzekering.


Het kan ook gebeuren dat kinderen schade veroorzaken bij elkaar. In een dergelijk geval zal worden onderzocht in hoeverre de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders of van de school kan worden aangesproken.

We willen u vragen de kinderen zo weinig mogelijk kostbare spullen mee te geven naar school.

Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke zaken (liefst na schooltijd) te bespreken.


Als u een klacht heeft over de gang van zaken of over de handelswijze van een leerkracht, bespreekt u dit eerst met de betreffende leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dit bespreken met de directie of met de interne vertrouwenspersoon. U kunt ook verwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie.


Mocht dat allemaal niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij het bevoegd gezag van de school Ook bestaat er een landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs.

Protocol schorsing en verwijdering

Dit protocol treedt in werking bij een ernstig incident. Daaronder verstaan we voortdurend, storend agressief of bedreigend gedrag van een leerling, waardoor de veiligheid van de andere leerlingen, het personeel of de ongestoorde voortgang van het onderwijs wordt bedreigd. Of waardoor het onmogelijk wordt gemaakt de nodige onderwijszorg te bieden, alsmede bedreigend of agressief gedrag van ouders/verzorgers van een leerling. Er worden t.a.v. de leerling drie vormen van maatregelen gehanteerd: time-out, schorsing en verwijdering. Wat betreft gedrag van een ouder is de volgende maatregel van toepassing: ontzegging van de toegang tot de school en het schoolterrein.